Ga naar de inhoud

Privacy Verklaring vzw De Reuzetuin

Vzw De Reuzetuin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw De Reuzetuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Contact

Als vzw De Reuzetuin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft  hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

vzw De Reuzetuin

De Valken 13

2370 Arendonk

info@vzwdereuzetuin.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door vzw De Reuzetuin verwerkt ten behoeve van de volgende  doeleinden en rechtsgronden : 

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw De Reuzetuin (uitvoering overeenkomst) 
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene) 
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) : 

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens  hebben verkregen. 

Verwijzingen

Onze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Vzw De Reuzetuin is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving door deze derden.

Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Vzw De Reuzetuin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 3 jaar.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging 

Vzw De Reuzetuin kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 3 juli 2021. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.  Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.